Įstatai

Jaunimo edukacinis centras, JEC

 ĮSTATAI

 I.      BENDROJI DALIS

1.            Jaunimo edukacinis centras (toliau Asociacija)  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2.            Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

3.            Asociacija įsteigta koordinuoti jos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus.

4.            Asociacijos pavadinimas: Jaunimo edukacinis centras (sutrumpintas Asociacijos pavadinimas: JEC)

5.            Asociacija turi sąskaitą kredito įstaigoje.

6.            Asociacija yra ne pelno organizacija.  

7.             Asociacija yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

8.            Asociacijos veiklos trukmė neribota.

9.      Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 II.              ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10.        Asociacijos  veiklos tikslai:

10.1.  Skatinti jaunimo aktyvumą, stiprinti organizuotumą ir įtaką vietos bendruomenėje.

10.2.  Skatinti jaunimo iniciatyvas ir naudingą veiklą vietos bendruomenei, gimtajam kraštui.

10.3.  Formuoti Asociacijos tikslus ir uždavinius vietos bendruomenių, šalies ir Europos politikos kontekste.

10.4.  Skatinti  jaunimo konsultacijas su bendruomenės organizacijomis, rengiant projektus, dalyvaujant programose.

10.5.  Asociacija siekia jungtis į rajono, Klaipėdos regiono, Lietuvos ir užsienio šalių organizacijų tinklus.

11.        Asociacijos veiklos uždaviniai:

11.1.  Palaikyti ryšius su  valstybinėms ir savivaldos institucijoms, įtakojančiomis jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklą, bendradarbiauti su vietos bendruomenių jaunimu Šilutės rajone, Klaipėdos regione, šalyje.

11.2.  Mokytis rengti projektus ir juos vykdyti savarankiškai arba dalyvauti projektų vykdyme partnerių statusu.

11.3.  Plėtoti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų jaunimo bei bendruomenių organizacijų Europoje, tinkamai atstovauti šalį ir Europą pasaulyje.

11.4.  Remti iniciatyvas, skirtas mokymuisi visą gyvenimą, projektuojant jaunimo indėlį į šalies gerovę, stiprinant ryšius su vyresniąja karta.

12.         Asociacija tikslus ir uždavinius įgyvendina vadovaudamasi Veiklos programa, kuri yra neatsiejamas šių įstatų priedas.

13.        Tikslams pasiekti Asociacija  verčiasi įstatymų nedraudžiama  pagrindine šių rūšių ūkine komercine veikla:

13.1.  Kita leidyba (58.19);

13.2.  Reklamos agentūrų veikla (73.11)

13.3.  Vertimo raštu ir žodžiu veikla (74.30);

13.4.  Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

13.5.  Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

13.6.  Kultūrinis švietimas  (85.52);

13.7.  Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

13.8.  Švietimui būdingų paslaugų veikla  (85.60);

13.9.  Sporto klubų veikla  (93.12);

13.10.    Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla  (93.29).

14.        Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus atitinkamus leidimus.

 III.ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

15.         Asociacijos teisės:

15.1.  Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos teisės aktams, skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

15.2.  Vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos veiklos tikslams ir reikalinga jiems pasiekti;

15.3.  Organizuoti susirinkimus, mitingus, įvairias eitynes, sporto ir kitus masinius renginius.

15.4.  Organizuoti mokymus, konsultacijas, konferencijas, seminarus, stovyklas Asociacijos bei kitų asociacijų ir organizacijų bei bendruomenių nariams;

15.5.  Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

15.6.  Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir mokėti jiems sutartimi numatyto dydžio darbo užmokestį;

15.7.  Būti kitų juridinių asmenų steigėja, nare, stoti į organizacijas, taip pat stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams bei šiems įstatams;

15.8.  Nutraukti savo veiklą;

15.9.  Gauti lėšų ar kitokio turto iš Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės biudžetų ir fondų, tarptautinių ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų. Gauti paramą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridinių bei fizinių asmenų;

15.10.    Turėti atsiskaitomąją bei valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio kredito įstaigose.

15.11.    Naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

15.12.    Reorganizuotis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

15.13.    Steigti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka padalinius, kitus juridinius asmenis, filialus, atstovybes;

15.14.    Prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis;

15.15.    Vienytis į asociacijų sąjungas;

15.16.    Turėti kitas teises, kurios neprieštarauja asociacijos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

16.  Asociacija privalo:

16.1.  Efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

16.2.  Vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

16.3.  Teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms, Asociacijos nariams, jeigu jie to pareikalauja raštu;

16.4.  Naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos teikėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;

16.5.  Mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

16.6.  Padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka;

16.7.  Asociacija gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Asociacijos veiklos tikslams.

 IV.  ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17.        Asociacijos  veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais. Asociacijos  nariais gali būti asmenys nuo 14 metų   ir (ar) juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, kurie nori tapti Asociacijos nariais ir kurių veikla susijusi su šios asociacijos tikslais, raštu pateikia prašymą įstatuose nurodytam valdymo organui. 14-17 metų asmenys asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, jeigu jie teismo tvarka nėra pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais) prašymus tapti Asociacijos nariais pateikia turėdami tėvų arba rūpintojų raštišką sutikimą. į asociaciją,  visuotinio asociacijos narių susirinkimo nustatyta tvarka priimami į asociacijos narius.

18.        Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys šiuose įstatuose nustatyta tvarka

19.        Asociacijos narys turi tokias teises:

19.1.  dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

19.2.  naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

19.3.  raštu pateikęs prašymą asociacijos vadovui susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos  veiklą;

19.4.  bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

19.5.  kitas teisės aktuose  nustatytas teises.

20.        Asociacijos narių pareigos:

20.1.  asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų;

20.2.  aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje, padėti siekti ir įgyvendinti asociacijos tikslus bei uždavinius;

20.3.  mokėti nario mokestį, kai jis nustatomas visuotinio asociacijos narių susirinkimo.

                              V.STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR ASOCIACIJOS NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

21.         Stojamųjų įnašų ir asociacijos narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio asociacijos narių susirinkimo nutarimu.

 VI.ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

22.         Nauji asociacijos nariai priimami asociacijos valdybos nutarimu, atsižvelgiant į asmens, norinčio tapti asociacijos nariu, reputaciją, jo aktyvumą srityse, kuriose veikia asociacija, bei šio asmens galimybėmis prisidėti prie asociacijos vykdomos veiklos.

23.        Asociacijos nariai išstoti iš asociacijos gali, apie tai raštu pranešdami asociacijos valdybai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.

24.        Narystės netenkama pasibaigus organizacijos veiklai, ir/ar kitaip pakeitus organizacijos įstatus, kurie nebe atitinka Asociacijos   nariams keliamų reikalavimų, jeigu tai nesusiję su įsipareigojimų vykdymu (ypač dėl kurių gali būti ginčijamasi Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka).

25.        Asociacijos valdyba motyvuotu sprendimu, su sąlyga, jog tam iš anksto pritarė visuotinis asociacijos narių susirinkimas, gali pašalinti asociacijos narį iš asociacijos, jeigu jis nesilaiko asociacijos įstatų ar juose numatytų pareigų.

26.        Išstojus iš asociacijos asmenims jų sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai bei tiksliniai įnašai negrąžinami.

 VII.      JAUNIMO EDUKACINIO   CENTRO SAVANORIAI

 27.   Jaunimo edukacinio centro  savanoris (toliau – Savanoris) – tai asmuo, savanoriškais pagrindais dirbantis pasirinktoje veiklos srityje ar kryptyje  pagal Jaunimo edukacinio centro Veiklos programą.

28.  Savanoriu gali būti asmuo nuo14 metų.

29.   Savanoriu gali būti asmuo nepriklausomai, kokiai organizacijai jis priklauso. Savanoriu gali būti ir asmuo nepriklausantis jokiai organizacijai.

30.  Savanoris gali veikti pasirinktoje veiklos srityje ir kryptyje gavęs tam asociacijos įgaliojimus.

31.  Asmuo, norintis tapti Savanoriu, privalo:

32.  Pasirašyti savanoriško darbo sutartį su Jaunimo edukacinio centro vadovu .

 VIII.  JAUNIMO EDUKACINIO CENTRO KONSULTANTAI

 33.        Jaunimo edukacinio centro  konsultantas (toliau – Konsultantas) – tai asmuo, atskirų sričių specialistas, žinovas konsultuojantis  pasirinktą veiklos sritį ar kryptį  pagal Jaunimo edukacinio centro Veiklos programą.   

34.        Konsultantais  gali būti asmenys:

34.1.  Įvairių bendruomenių (akademinių, profesinių, religinių, savivaldybių ir kt.) atstovai, rajonų ir šalies politikai, valdžios atstovai.

34.2.  Aukštųjų mokyklų (universitetinių ir neuniversitetinių) studentai.

35.        Asociacijos konsultanto statusas pripažįstamas konsultanto prašymu ar konsultantui sutikus. Konsultanto statusą  patvirtina Asociacijos  vadovas raštišku dokumentu.

 IX.      ASOCIACIJOS VALDYMAS

36.        Asociacijos organai:

36.1.  Aukščiausias asociacijos organas – Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

37.        Asociacijos valdymo organai:

37.1.  kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba;

37.2.  vienasmenis valdymo organas – Asociacijos vadovas.

 X.VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

38.       Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis asociacijos narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

39.      Tik Susirinkimas turi teisę:

39.1.  papildyti, keisti ir tvirtinti Asociacijos įstatus;

39.2.  nustatyti Asociacijos valdybos narių skaičių;

39.3.  rinkti ir atšaukti Asociacijos valdybos narius, Asociacijos vadovą, revizorių;

39.4.  nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

39.5.  svarstyti ir tvirtinti Asociacijos metinę finansinę ataskaitą bei valdybos parengtą Asociacijos veiklos ataskaitą;

39.6.  priimti sprendimus steigti, reorganizuoti, likviduoti padalinius;

39.7.  priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo);

39.8.    Susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą tai nepriskirta Asociacijos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

40.        Susirinkime turi teisę dalyvauti ir sprendžiamojo balso teisę turėti visi Susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą. Taip pat susirinkimo teisėtu dalyviu yra asociacijos narys, negalintis dalyvauti susirinkime, tačiau balsavęs elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, faksu) likus vienai dienai iki susirinkimo.   Savo balsavimo rezultatus jis privalo patvirtinti per 10 dienų nuo įvykusio susirinkimo datos, pateikdamas balsavimo biuletenį pasirašytą originaliu arba  elektroniniu parašu.

41.        Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ visų Asociacijos narių.

42.        Jei Susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Susirinkime dalyvautų Asociacijos narių.

43.        Susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Susirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metinė finansinė ataskaita, kurią paruošia Asociacijos vadovas. Susirinkime gali būti sprendžiami ir kiti, susirinkimo kompetencijai priskirtini klausimai.

44.        Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

45.        Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos valdyba, Asociacijos vadovas, revizorius ar ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

46.        Pranešimą apie šaukiamą Susirinkimą Valdyba raštu įteikia kiekvienam Asociacijos nariui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki Susirinkimo dienos, išskyrus atvejus, kai visi Asociacijos nariai raštiškai sutinka, kad Susirinkimas šaukiamas nesilaikant aukščiau nurodytų terminų. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefaksu ar elektroninio pašto adresu, su patvirtinimu apie pranešimo gavimą, taip pat įteiktas pasirašytinai.

47.        Pranešime turi būti nurodytas Asociacijos pavadinimas, buveinė, kodas, Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas), Susirinkimo darbotvarkė ir Susirinkimą inicijavę bei sprendimą sušaukti Susirinkimą priėmę Asociacijos organai, asmenys ar institucija.

48.        Jeigu Susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį Susirinkimą turi būti pranešta šių Įstatų 42 ir 43 punktuose nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki pakartotinio Susirinkimo dienos.

49.        Balsavimas Susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams tais darbotvarkės klausimais, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria 1/10 visų Susirinkime dalyvaujančių narių.

50.        Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“(asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo ir sprendimą keisti Asociacijos įstatus priima susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

51.        Susirinkimo sprendimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 XI.ASOCIACIJOS VADOVO (VALDYBOS PIRMININKO) KOMPETENCIJA

 52.        Asociacijos vadovas (Valdybos pirmininkas) yra vienasmenis asociacijos valdymo organas   renkamas  5 metams iš asociacijos valdybos narių visuotiniame narių susirinkime paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Asociacijos vadovas kartu eina ir valdybos pirmininko pareigas.

53.      Asociacijos vadovas  (Valdybos  pirmininkas) :

53.1. atsako už asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

53.2.  atstovauja asociaciją, asociacijos vardu sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

53.3.  organizuoja bei koordinuoja asociacijos operatyvinę veiklą;

53.4. finansinių metų pabaigoje šaukia ir rengia asociacijos eilinį visuotinį narių susirinkimą;

53.5. registruoja asociacijos narius ir veda jų sąrašą;

53.6.atsiskaito už asociacijos veiklą valdybai ir visuotiniam narių susirinkimui įstatų

nustatytais terminais;

53.7.pagal savo kompetenciją atstovauja asociacijos interesams valstybinėse,

nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

53.8.atidaro sąskaitas bankuose, priima ir atleidžia darbuotojus, užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

53.9.priima kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo

kompetencijai priskirtus klausimus.

53.10.teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui Asociacijos  valdybos sudėtį  arba jos pakeitimus.

53.11. Valdybos posėdžiuose turi lemiamą balso teisę.

53.12.šaukia valdybos posėdžius, vadovauja valdybai;

 XII.ASOCIACIJOS VALDYBOS KOMPETENCIJA

 54.     Valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Jos ir visos asociacijos veiklai vadovauja Asociacijos vadovas  (Valdybos  pirmininkas).

55.        Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 5 (penkių) metų kadencijai Vadovo teikimu tvirtina visuotinis narių susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka.

56.        Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.

57.        Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nepasibaigus jų kadencijai.

58.        Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybos pirmininką ir valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

59.        Valdybos kompetencijai priklauso:

59.1.  inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;

59.2.  organizuoti asociacijos veiklą tarp susirinkimų;

59.3.  rengti asociacijos metinę veiklos ataskaitą ir teikti ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui ne vėliau kaip iki sekančių metų balandžio 30 d.;

59.4.          rengti asociacijos metų pajamų-išlaidų sąmatą;

59.5.  rengti asociacijos veiklos planus, analizuoti jų įgyvendinimą, teikti pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo gerinimo;

59.6.  inicijuoti įstatų pakeitimus ir papildymus;

59.7.  svarstyti labdaros ir paramos teikimo klausimus, įgyvendinant šiuose įstatuose nurodytus asociacijos veiklos  tikslus ir uždavinius;

59.8.  skirti asociacijos finansininką;

59.9.  atlikti asociacijos finansuojamų projektų atranką;

59.10.    nustatyti asociacijos vidaus darbo tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus;

59.11.    valdyti, naudoti ir skirstyti asociacijos turtą, vykdyti kitas visuotinio narių susirinkimo valdybai priskirtas funkcijas.

59.12.    skirti nuobaudas asociacijos nariams (įspėjimą, papeikimą iki artimiausio visuotinio

narių susirinkimo).

60.        Vykdydama savo funkcijas valdyba:

60.1.  priima sprendimus dėl asociacijos valdymo struktūros ir pareigybių, dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo;

60.2.  nustato asociacijos vadovo (valdybos pirmininko)  atlyginimą;

60.3.  Valdyba teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kandidatus Asociacijos vadovo ir revizoriaus pareigoms užimti;

60.4.  nustato Asociacijos finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina revizoriaus patikrinimo rezultatus, imasi priemonių revizoriaus nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti;

60.5.  svarsto klausimus dėl Asociacijos turto ir lėšų įgijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo, prievolių užtikrinimo turtu ar lėšomis, kiek tai numato šie įstatai;

60.6.  tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

60.7.  tvirtina informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašą;

60.8.  teikia visuotiniam narių Susirinkimui tvirtinti Asociacijos dokumentų projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi priimti ir/ar patvirtinti   visuotinis narių susirinkimas

60.9.  priima sprendimus kitais asociacijos įstatuose ar visuotinio narių susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtais klausimais.

61.        Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos vadovas (valdybos pirmininkas) ir kiekvienas valdybos narys. Apie valdybos posėdžio sušaukimą nurodydamas posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki posėdžio. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

62.        Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų valdybos posėdyje dalyvaujančių narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma. Valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra valdybos pirmininko balsas.

63.        Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdyba sprendžia jo materialinės atsakomybės, personalinius jo veiklos ir (ar) narystės asociacijos klausimus.

64.        Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio visuotinio narių susirinkimo, valdyba privalo parengti praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti:

64.1.  informacija apie asociacijos veiklą;

64.2.  asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

64.3.  asociacijos metinė finansinė ataskaita;

64.4.  samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

65.        Jeigu visuotinis narių susirinkimas nepatvirtina asociacijos veiklos ataskaitos arba asociacijos veiklą įvertina neigiamai, visuotinis narių susirinkimas turi teisę atšaukti visus ar atskirus valdybos narius, valdybos pirmininką   ir išrinkti naujus valdybos narius.

66.        Valdybos nariams už veiklą  valdymo organuose gali būti atlyginama.

67.        Valdybos pirmininkas:

67.1. pasirašo Valdybos sprendimus, bei kitus su  Asociacijos  veikla susijusius dokumentus,

67.2. valdybos pirmininkas valdybos posėdžiuose turi lemiamą balso teisę;

67.3. valdybos pirmininkui laikinai išvykus, susirgus ar dėl kitų priežasčių laikinai negalint vykdyti    savo pareigų, jį pavaduoja valdybos narys. Pavadavimų metu atlikti valdybos nario veiksmai aprobuojami valdybos pirmininko parašu.

67.4. šaukia valdybos posėdžius, vadovauja valdybai.

 XIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

68.                          Asociacijos nariui, raštu pareikalavus, asociacijos vadovas (valdybos pirmininkas) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti asociacijos nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.

69.        Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai.

 XIV.       PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

70.        Visi asociacijos vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami dienraštyje „Vakarų ekspresas“, ir  Asociacijos internetinėje svetainėje, kiti pranešimai ar skelbimai raštu pranešami nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu ar žinute į mobilųjį telefoną su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.

71.        Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, asociacijos nariai ar kiti suinteresuoti asmenys privalo tuoj pat apie tai informuoti Asociacijos vadovą (valdybos pirmininką).

72.        Už pranešimų skelbimą atsakingas  Asociacijos vadovas (valdybos pirmininkas), likviduojant asociaciją – jos likvidatorius.

 XV.ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO  TVARKA

 73.        Asociacijos lėšas sudaro:

73.1.  stojamieji ir nario mokesčiai, jeigu juos nustato visuotinis susirinkimas.

73.2.  pajamos iš vykdomos veiklos;

73.3.  skolintos lėšos;

73.4.  fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos bei turtas;

73.5.  nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš tarptautinių organizacijų, programų bei kitų įstaigų ir organizacijų (jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams) gautos lėšos;

73.6.  kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

73.7.  valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos valstybės ar savivaldybių remiamoms programoms įgyvendinti;

46.7.  parama gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

73.8.  kitos teisėtai gautos lėšos.

73.9.  Asociacijos lėšos ir turtas Lietuvos Respublikos Asociacijų, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka ir laikantis juose nustatytų reikalavimų

74.        Asociacijos turtas ir lėšos naudojamos jos įstatuose ir Veiklos programoje numatytiems tikslams  pasiekti ir uždavinius įgyvendinti. Jos negali būti skirstomos Asociacijos nariams, išskyrus su darbo santykiais susijusius mokėjimus (įdarbintiems darbuotojams  pagal darbo sutartis).  Asociacijos pajamos neapmokestinamos.

XVI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

75.         Per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos  Asociacija privalo atlikti savo finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius, kurį parenka ir esant galimybei atlyginimą nustato visuotinis narių susirinkimas, arba visuotinio narių susirinkimo pasirinktas auditorius (audito įmonė). Sutartį su revizoriumi (auditoriumi ar audito įmone) pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

76.        Revizorius (auditorius ar audito įmonė):

76.1.  tikrina Asociacijos metinę finansinę ataskaitą bei kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

76.2. tikrina Asociacijos lėšų panaudojimo teisėtumą;

76.3. .visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlieka Asociacijos finansinius – buhalterinius patikrinimus bei praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

76.4. Revizorius (auditorius ar audito įmonė) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nekokybišką Asociacijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

 XVII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

77.         Asociacijos įstatai keičiami ar papildomi visuotino narių susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

78.         Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka per notarą Juridinių asmenų registre.

XVIII.ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 79.         Asociacijos reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šių įstatų nustatyta tvarka.

80.         Priimti nutarimą reorganizuoti Asociaciją ir patvirtinti reorganizavimo projektą turi teisę visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų asociacijos narių balsų dauguma.

81.         Asociacijos veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:

81.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimas;

81.2. jei narių skaičius mažesnis nei 3.

81.3. teismo sprendimas.

82.              Institucija, nutarusi nutraukti asociacijos veiklą, skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos asociacijos valdyba ir asociacijos vadovas (valdybos pirmininkas) netenka įgaliojimų, jų teises ir pareigas įgyja likvidatorius.

Įstatai patvirtinti Asociacijos visuotinime narių susirinkime 2010-04-21.